سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۷

"منافع شخصی" عاملی برای مقاومت در خصوصی‌سازی

مدت هاست که اقتصاددان‌ها معتقدند برای کارآمدی بنگاه‌ها، دولت باید کوچک شود و بخش خصوصی جای دولت را در بنگاه داری بگیرد، اما با تمام برنامه‌ها همچنان سایه دولت‌ها بر سر شرکت‌هاست و بسیاری در مقابل خصوصی سازی مقاومت می‌کنند؛ رئیس سازمان خصوصی سازی صریحا می‌گوید این مقاومت ها به دلیل "منافع شخصی" برخی از افراد است. او معتقد است که هر چند برای مقابله با این مقاومت ها قانون هایی وجود دارد، اما در عمل از این قوانین استفاده کامل نمی‌شود.
۰
"منافع شخصی" عاملی برای مقاومت در خصوصی‌سازی
مردم‌نيوز: بارها درباره خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی صحبت و انتقادهایی شده است. برخی از نحوه خصوصی‌سازی‌ها انتقاد می‌کنند و رئیس سازمان خصوصی سازی درباره مقاومت ها در برابر روند واگذاری ها گلایه دارد. گاهی این گلایه‌ها تبدیل به انتقاد های تندی نیز شده است.
کارشناسانی می گویند خصوصی ســازی تنهــا زمانــی منطقــی بــه نظــر می رســد کــه بنگاه‌هــای اقتصــادی، در محیطــی رقابتـی و کارآمـد فعالیـت کننـد. در جایـی کـه بـازار ضعیـف عمـل می کنـد و بنگاههــای اقتصــادی همچنــان در مقابــل قوانیــن دولتــی آســیب پذیر هســتند، بعیــد اســت کــه انتقــال مالکیــت بــه بخــش خصوصــی باعث ایجاد رانت نشود.
عده ای معتقدند گاهــی خصوصی سـازی بـا عدم شفافیت و در نتیجه نوعی فساد همـراه اسـت و تنهـا تعـداد کمـی از نزدیـکان گـروه حاکــم را منتفــع می ســازد. بایســتی منطــق خصوصی ســازی بــه روشــنی مشخص و ســپس فــروش آغــاز شــود.
در آخرین اظهار نظر ها علی اشرف عبدالله پوری حسینی با انتقاد از مقاومت‌ها در برابر خصوصی سازی ها گفت: برخی افراد منافعی دارند که با اجرای خصوصی سازی این منافع از بین می رود. بنابراین این موضوع موجب بروز مقاومت‌هایی در برابر واگذاری های دولت می شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه از بین بردن مقاومت ها در برابر خصوصی سازی با صدور بخشنامه و دستور امکان‌پذیر نیست افزرود: در این میان برخی از مدیران میانی و بالایی شرکت های دولتی به دلایل روابطی که داشته اند، در پست هایی منصوب شده و از منافعی برخوردار شده اند؛ بنابراین منافعی دارد که از این جهت اجرای خصوصی سازی موجب می شود تا این منافع از دست رفته و بروز چنین مقاومت‌هایی را بر واگذاریهای دولت شاهد باشیم.
وی افزود: البته در قوانین و مقررات اختیاراتی به برخی افراد داده شده که با مقاومت‌ها در برابر خصوصی سازی برخورد کنند، اما در عمل دیده می‌شود که از این قوانین در برابر مقابله با مقاومت ها استفاده کامل نمی‌شود. رهبر انقلاب و وزرای دولت همیشه از عدم تحقق کامل اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی گلایه کرده‌اند که بخش قابل توجهی از این موارد به وجود مقاومتها در برابر اجرای خصوصی سازی برمی گردد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در واگذاری‌هایی که این سازمان انجام می دهد حداکثر خواسته ما از بخش خصوصی، حفظ سطح اشتغال است. بر این اساس ممکن است خریدار یک شرکت بخواهد نیروهای متخصص را جایگزین نیروهای قبلی شرکت کند؛ بنابراین بروز چنین مقاومت‌هایی در راستای واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی واقعی کاملا طبیعی است.
پوری حسینی افزود: در همه کشورها در راستای اجرای این سیاست شاهد نوعی از مقاومت ها و حرکت های اجتماعی هستیم که این موضوع به این معنی است که در هیچ کجای دنیا سیاست خصوصی سازی بدون بروز مقاومت و اعتراضات اجرایی نشده است.
 
کد مطلب: 72188
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

چند رسانه ای